Tavoitteet kaudella 2017-2021

Vaaliohjelma 2017 lataa pdf-versio tästä
TERVE TALOUS, NUORISOTYÖTTÖMYYS PUOLITETTAVA
Vantaa on nykyaikainen metropolialueen verkostokaupunki. Se on myös keskuskaupunki, jossa käydään paljon töissä naapurikunnista. Vantaa tarjoaa yhä useammalle suomalaiselle asuin- ja työpaikan. Vantaa on Kehäradan ja Kehä III:n suurinvestointien jälkeen saanut velkaantumisen suunnitelmien mukaisesti kuriin. Vantaan menestys ja talous on riippuvainen myös rakentamisesta saatavista tuloista.
SIKSI

 • jatkamme kaupungin talouden hoitamista järkevästi ja vastuullisesti siten, että palvelut tuotetaan jatkossakin verotuloilla, ei velkaantumalla.
 • jatkamme kaupungin maapolitiikan hoitamista siten, että uudisrakentaminen ja kaavoitus ohjataan ensisijaisesti kaupungin omistamille maille.
 • kaupungin veropohjan turvaamiseksi on Vantaalla työssä käyville tarjottava kohtuuhintaisia asuntoja.

Vaikka Vantaa on vahva työpaikkakaupunki, liian moni vantaalainen on vailla työtä.

 • Vantaan sijaintia on hyödynnettävä ja synnytettävä ratojen varteen uusia työpaikkoja.
 • tavoitteemme on, että nuorisotyöttömyys puolitetaan. Kaupunki käyttää palkkatukea 350 nuoren työllistämiseksi.
 • jokaiselle alle 25-vuotiaalle taataan opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka.

 
KOULUT KUNTOON
Vantaa on tiukassakin taloustilanteessa panostanut peruskoulun uudistamiseen. Uutta tekniikkaa ja uudenlaisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ja ne tulee saada kaikkien oppilaiden ulottuville.
SIKSI

 • tavoitteemme on, että Vantaalla on Suomen paras peruskoulu ja jokaista koulua varten laaditaan oma kehittämissuunnitelma.
 • pidämme huolta siitä, että jokaisen lapset koulutilat ovat terveet ja kannatamme sitä, että huonokuntoiset koulut voidaan korvata kokonaan uusilla tiloilla.
 • säilytämme opetusryhmien koot edelleen nykytasolla ja puolustamme koulutuksen tasa-arvoa ja ehkäisemme alueellista eriarvoisuutta.
 • kannatamme oppilaiden vanhempien ottamista enemmän mukaan koulujen arkeen.
 • turvaamme ammatillisen koulutuksen laadun valtiovallan leikkauksista huolimatta.
 • uskomme, että maahanmuuttajien kotouttaminen onnistuu parhaiten kotimaisten kielten tehokkaalla opetuksella.
 • turvaamme ruotsinkielisten koulutuksen ja pyrimme parantamaan ruotsinkielistä palvelua.

 
VARHAISKASVATUSTA ILMAN RAJOITUKSIA
Maamme hallitus on linjannut, että kaikilla lapsilla ei ole enää oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava päätös on tehty Vantaalla äänestyksen jälkeen. Sosialidemokraattien mielestä lapsia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.
SIKSI

 • varhaiskasvatuksen rajoitukset tulee Vantaalla purkaa ja jokaisella lapsella tulee olla oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ja kokoaikaiseen päivähoitoon.

 
SOTE-PALVELUT SÄILYTETTÄVÄ
Osana maakuntauudistusta maamme hallitus on siirtämässä sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakunnille.
SIKSI

 • Vantaan sosialidemokraatit edellyttävät, että maakuntauudistus ei saa heikentää Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluja.
 • edellytämme, että lähiterveysasemat on säilytettävä.

Vantaalaisten ikärakenne on sellainen, että eläkeläisten määrä lisääntyy nopeammin kuin Suomessa keskimäärin.
SIKSI

 • vanhusten palvelutaloissa ja kotipalvelussa on vähintään suositusten mukainen määrä henkilökuntaa.
 • vanhusten kotipalveluun ohjataan lisää ihmisiä ja lisää palveluaikaa.

VANTAA KASVAA RATOJEN VARSILLA
Vantaa käynnistää vuoden 2017 aikana pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan yleiskaavan tarkistustyön. Vantaa tulee edelleen kasvamaan, ensisijaisesti ratojen varsilla. Rakentaminen painottuu sekä vanhoihin keskuksiin että uusien asemien ympäristöihin. Työpaikka-alueita on kehitettävä tulevaisuuden työpaikkoja varten.
SIKSI

 • kannatamme asuntorakentamisen ohjaamista ennen muuta ratojen läheisyyteen.
 • vanhojen keskustojen ja lähiöiden täydennysrakentamista on jatkettava, jotta niihin syntyy lisää asuntoja, palveluja ja liiketilaa sekä työpaikkoja asuinviihtyvyydestä tinkimättä.
 • Vehkalan työpaikka-alueesta on kehittävä robotiikan kasvukeskus start up -yrityksineen.
 • edellytämme, että Vantaan tulevaisuuden suunnittelussa selvitetään, miten raideliikenteen mahdollisuuksia voitaisiin Vantaalla lisätä. Tämä tarkoittaa ennen muuta pikaratikkaa.
 • uskomme, että Vantaa pystyy kasvamaan ilman että nakerramme nykyisiä luontoalueita.

PUROLUONNON JA LÄHIMETSIEN KAUPUNKI
Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille. Vantaa on vihreä lentokenttäkaupunki, jolla on myös hyvin toimiva joukkoliikenne. Vantaalaisilla on myös pääsy lähimetsiin ja lukuisille luonnonsuojelualueille joka puolella kaupunkiamme. Näin on oltava jatkossakin. Vantaalaisilla on oikeus kauneuteen ja taiteeseen lähiympäristössä.
SIKSI

 • vantaalaisen puroluonnon tunnettuutta ja virkistyskäyttöä on lisättävä.
 • Sipoonkorven kansallispuiston kehittämistä on jatkettava.
 • tulevaisuuden Vantaa on hiilivapaa. Suunnitelma tästä on laadittava välittömästi.

 
MUUTTUVA KUNTA   
Maakuntauudistuksen toteutuminen tuo suuria muutoksia sekä kaupungille että sen henkilöstölle. Kaupungin päätehtävänä jatkossa on koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen, viihtyisän ympäristön luominen sekä kunnan elinvoiman kehittäminen ja työpaikkojen synnyttäminen kaupunkiin. Vantaan henkilöstö on löytänyt luovia tapoja tuottaa palveluja uudella tavalla ja edullisesti. Tätä työtä on jatkettava ja tuettava.
SIKSI

 • Vantaan on heti vaalikauden alussa ryhdyttävä miettimään, millainen on tulevaisuuden Vantaa, jolla on Suomen nykyaikaisin ja ennakkoluulottomin organisaatio.
 • jatkamme linjaa, että hyvin työnsä hoitaneen kaupungin henkilökunnan asema turvataan muutostilanteissa. Irtisanomiset ja lomautukset eivät ole työkalupakissamme.
 • kannatamme lakisääteisten palveluiden tuottamista ensisijaisesti kaupungin omana työnä tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
 • pidämme tärkeänä, että kaupungin tuottama toimintavarma ICT tukee yhtenäistä sähköistä asiointia, tehokasta työntekoa ja mielekästä opiskelua.

 
OIKEUS OSALLISTUA
Asukkaiden osallisuus on osa hyvinvointia.  Vantaalaiset järjestöt ovat aktiivisia ja osaavia toimijoita. Ne tuottavat paljon arvokkaita palveluja asukkaille sekä täydentävät ja rikastuttavat kaupungin elämää. Osallistuva budjetointi on uusi osallisuuden työkalu Vantaalla. Alueellista kehittämistyötä ei myöskään saa unohtaa.
SIKSI

 • kannatamme avointen kulttuuritilaisuuksien lisäämistä eri puolilla kaupunkia.
 • turvaamme riittävät lähiliikuntapaikat.
 • haluamme turvata järjestöjen toiminnan myös kireän talouden aikoina.
 • haluamme, että osallistuvaa budjetointia ryhdytään heti kokeilemaan ja asukkaat pääsevät mukaan päättämään lähiympäristönsä kehittämisestä.
 • pidämme tärkeänä, että Vantaalla on jatkossakin alueellisia kehittämistoimikuntia, joissa paikallinen vuoropuhelu on mahdollista.