Vantaan demareiden kuntavaaliohjelma 2021-2025

TURVALLINEN VANTAA PITÄÄ HUOLTA KAIKISTA

Vantaan sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön ohjelma vuosiksi 2021–2025

PIDÄMME HUOLTA TERVEESTÄ TALOUDESTA

 • kaupungin taloutta hoidetaan järkevästi ja vastuullisesti siten, että palvelut tuotetaan jatkossakin verorahoituksella, ei velkaantumalla.
 • koronapandemian aiheuttama talouden kuoppa tasapainotetaan vuoteen 2023 mennessä.

kaupungille laaditaan pitkän aikavälin talousohjelma, jossa varaudutaan aikaisempaa pienempiin verotuloihin sote-uudistuksen jälkeen. Tavoitteena on, että tästä huolimatta kuntaverotusta ei tarvitse nostaa.

 • talousohjelman laatimisen yhteydessä arvioidaan, kuinka paljon palveluja sijoitetaan jatkossa omiin tiloihin ja kuinka paljon vuokratiloihin.
 • uudisrakentaminen ja kaavoitus ohjataan jatkossakin ensisijaisesti kaupungin omistamille maille.
 • korona on iskenyt voimakkaasti lentoasemaan tukeutuviin yrityksiin. Kaupunki ryhtyy yhdessä lentokenttäalueen toimijoiden kanssa miettimään, miten lentokentän ja sen ympäristön vetovoimaisuus voidaan turvata.

PIDÄMME HUOLTA LAPSISTA JA NUORISTA  

 • pidetään huolta, että päiväkodit ja koulutilat ovat terveet. Huonokuntoiset koulut korvataan kokonaan uusilla tiloilla.
 • varhaiskasvatuksen tilojen ja koulujen sisäilmaa seuraavan neuvottelukunnan työtä tulee jatkaa.
 • varhaiskasvatus- ja opetusryhmien koot pidetään kohtuullisina. Koulutuksen alueelliseen eriarvoisuuteen puututaan.
 • varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostetaan kannustamalla kaikkia yli 3-vuotiaita lapsia osallistumaan varhaiskasvatukseen.
 • kehitetään oppilaiden vanhempien ottamista entistä enemmän mukaan koulujen arkeen.
 •  osana maahanmuuttajien kotouttamista lisätään kotimaisten kielten opiskelua sekä aikuisten mahdollisuutta suorittaa peruskoulu
 • jokaiselle alle 25-vuotiaalle taataan opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka.
 • Toisen asteen koulutuspaikkoja on riittävästi. Kukaan ei jää lukiosta tai ammattikoulusta pois aloituspaikan puuttumisen vuoksi. Oppivelvollisuuden pidentyessä lisätään opiskelijoille tarjolla olevaa tukea.
 • koulutustason nosto Vantaalla nostetaan strategiseksi tavoitteeksi.
 • koulurauha on turvattava kaikille oppilaille. Emme suvaitse kouluväkivaltaa. Vantaalla tulee puuttua kaikkeen kiusaamiseen, kouluttaa opetushenkilöstöä sekä panostaa ennalta ehkäisevään työhön.
 • selvitetään mahdollisuudet laajentaa kaupungin kieliohjelmaa siten, että tuetaan kieliohjelmaan periaatteessa kuuluvien harvinaisempien kielten opiskelijaryhmien syntymistä ja pysyvyyttä.
 • turvataan ruotsinkielinen koulutus ja parannetaan ruotsinkielistä palvelua.
 • erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut turvataan varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen.

PIDÄMME HUOLTA PERHEISTÄ JA VANHUKSISTA

· huolehditaan, että sote-uudistuksen hyvinvointialueilla Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelut paranevat

 • kattava terveysasemien verkko turvaa palveluiden saatavuuden.
 • terveysasemiin tulee saada yhteys kohtuullisessa ajassa.
 • kiireettömän hoidon aika lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle tulee saada kahdessa viikossa ja hammashoitoon kahdessa kuukaudessa.
 • asiakasmaksut eivät saa muodostua esteeksi palveluihin hakeutumiselle.
 • kotihoidon resursseista on pidettävä huolta ja henkilökuntaa on lisättävä vanhusväestön lisääntyessä.
 • mielenterveyspalvelujen piiriin pääsyä on helpotettava ja nopeutettava
 • perheiden tulee saada moniammatillista tukea arkeensa ennaltaehkäisevästi.
 • nuorten pahoinvointiin tulee löytyä apua ja tukea ajoissa tiivistämällä yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa sekä lisäämällä matalankynnyksen apua ajoissa ennen kuin tilanteet kriisiytyvät.
 • Vantaan tulee investoida omiin vanhustenkeskuksiin, jotta voimme kehittää mm. muistisairaiden keskuksia.
 • ryhdytään selvittämään osuuskunta-asumisen mahdollisuutta yksiasuville.

PIDÄMME HUOLTA VANTAAN KASVUSTA RATOJEN VARSILLA

 • asuntorakentamista ohjataan ensisijaisesti ratojen läheisyyteen.
 • vanhojen keskustojen ja lähiöiden täydennysrakentamista on jatkettava, jotta niihin syntyy lisää asuntoja, palveluja ja liiketilaa sekä työpaikkoja asuinviihtyvyydestä tinkimättä. Uusi ja korkeampi rakentaminen on sovitettava ympäristöön sopivaksi.
 • kaavoituksen ja tontinluovutuksen avulla varmistetaan, että erityyppisiä asumismuotoja ja omistus- ja vuokra-asuntoja syntyy tasaisesti eri kaupunginosiin.
 • Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan. Suunnittelun yhteydessä laaditaan selvitys ratikan tuomasta elinvoimasta ja lisätuloista kaupungille. Erityisen tärkeää on raideyhteyden saaminen Länsimäestä ja Hakunilasta Tikkurilaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on ratikkalinjan jatkaminen lentoasemalta ja Helsingin suunnalta Länsi-Vantaalle.
 • Hakunilan keskustan laajennuksen suunnittelun ja kaavoituksen eteneminen varmistetaan.
 • Vantaa pystyy kasvamaan ilman että nakerramme nykyisiä luontoalueita.

PIDÄMME HUOLTA JOKIEN JA PUROJEN LUONNOSTA SEKÄ LÄHIMETSISTÄ

 • Vantaan puroluonnon tunnettuutta ja virkistyskäyttöä on lisättävä.
 • jokivarsien virkistyskäyttöä edistetään mm. laatimalla suunnitelma kevyen liikenteen siltojen lisäämiseksi ja vauhditetaan ulkoilureittien rakentamista jokien varsille siellä missä niitä ei vielä ole.
 • Sipoonkorven kansallispuiston kehittämistä on jatkettava.
 • Vantaa on hiilivapaa vuonna 2030.
 • otetaan käyttöön ilmastobudjetointi tarkoituksena lisätä ilmastopolitiikan läpinäkyvyyttä ja herättää kansalaiskeskustelua.

PIDÄMME HUOLTA KAUPUNGIN KEHITTYMISESTÄ

 • edistetään kaupungin elinkeinorakenteen kehittymistä ja yritysten sijoittumista Vantaalle
 • kaupungin henkilökunta on hoitanut työnsä hyvin. Heidän asemansa on turvattava myös jatkossa ilman irtisanomisia ja lomautuksia.
 • lakisääteiset palvelut tuotetaan ensisijaisesti kaupungin omana työnä tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat täydentävät tärkeällä tavalla palvelutarjontaa.
 • sähköisen asioinnin mahdollisuutta lisätään voimakkaasti kaikissa kaupungin palveluissa.

PIDÄMME HUOLTA OIKEUDESTA OSALLISTUA

 • kaupunki järjestää kulttuuritilaisuuksia eri puolilla kaupunkia.
 • lähiliikuntapaikkojen verkostoa lisätään, kuntoportaita rakennetaan lisää
 • kolmannen sektorin toimintaa tuetaan myös kireän talouden aikoina.
 • osallistavaa budjetointia tulee jatkaa eri puolilla kaupunkia. Nuorisovaltuustolle annetaan mahdollisuus omiin osallistavan budjetoinnin projekteihin.
 • vanhusneuvoston työtä vahvistetaan sote-uudistuksen toteutuksen jälkeen.
 • selvitetään alueellisten toimikuntien mahdollisuus paikallisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
SDP Vantaa