SDP:n valtuustoryhmä tiukkana. Ei nollatuntisopimuksille.

Etusivu,SDP:n valtuustoryhmä 2013-2016,Valtuusto,Valtuustoryhmä

Valokuvassa ”Vantaan demareiden valtuustoryhmä peukuttaa paremman henkistöpolitiikan ja työsuhteiden puolesta” (koko ryhmä ei ole kuvassa toim. huom).

Demarit Vantaan valtuustossa: Nollatuntisopimukset kiellettävä ja osa-aikaisten työntekijöiden asemaa parannettava!

Vantaan demareiden valtuustoryhmä vaatii Vantaan kaupunkistrategiaan ja – ohjeeseen kirjauksia, joilla kielletään nollatuntisopimusten käyttö ja parannetaan osa-aikaisten työntekijöiden asemaa.

Vantaan valtuuston sosialidemokraatit haluavat Vantaalle entistä parempaa henkilöstöpolitiikkaa, jonka on ulotuttava myös kaupungin konserniyhtiöissä työskentelevien työntekijöiden työsuhteisiin.

Valtuustoaloitteessa edellytetään, että kaupungin omistajaohjauksen periaatteisiin luodaan säännöt, joilla työntekijöiden oikeutta laadukkaisiin työsuhteisiin vahvistetaan.

  • Työntekijöiden hyvinvointi ja toimeentulon turvaaminen on kunnallisessa päätöksenteossa myös poliitikkojen tehtävä. Me voimme valtuustossa luoda sääntöjä ja ohjeita, joita noudattamalla kaupungin palveluksessa tai konserniyhtiöissä kuten esimerkiksi Vantissa työskentelevien työntekijöiden asema ja mahdollisuudet parempaan toimeentuloon kasvavat, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Vantaan kaupunki kieltää niin kutsuttujen nollatuntisopimusten käytön ja, että osa-aikatyöntekijöiden asemaa parannetaan.

  • Esimerkiksi kaupungin kokonaan omistamassa konserniyhtiössä Vantissa on tarjolla niin sanottuja epätyypillisiä työsuhteita. Me haluamme, että työsuhteiden laatuun ja näin ollen henkilöstön parempaan asemaan kiinnitettään huomiota aiempaa enemmän. Varsinkin, kun työelämän murros sirpaloittaa eri tehtäviä ja muuttaa myös työn tekemisen tapoja., Kähärä jatkaa.

Valtuustoryhmän jättämässä aloitteessa todetaan, että nollatuntisopimuksilla sekä vastentahtoisissa osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien on vaikea kerryttää toimeentuloa. Lisäksi usein näillä sopimuksilla työskentelevät työntekijät joutuvat turvautumaan erilaisiin toimeentuloa vahvistaviin tukiin, esimerkiksi asumistukeen, koska palkkatulo ei riitä elämiseen.

  • Mielestämme Vantaan kaupungissa ja sen konserniyhtiöissä olisi toimittava esimerkillisesti siinä, että henkilöstömme voi hyvin ja he kokevat, että heitä arvostetaan. Kunnon työsuhteet luovat turvallisuutta ja työaikojen ennakoitavuus helpottaa myös työntekijöiden arjen sujuvuutta, Kähärä toteaa.

Lisätiedot:

Sirkka-Liisa Kähärä
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh: +358 50 5217189
VALTUUSTOALOITE 9.4.2017
Entistä parempaa henkilöstöpolitiikkaa Vantaalle: Nollatuntisopimukset ja vastentahtoinen osa-aikatyö kuriin kaupungin konserniyhtiöissä

Vantaan kaupungin on huolehdittava työntekijöidensä ja omistamiensa konserniyhtiöiden työntekijöiden osalta hyvästä henkilöstöpolitiikasta sekä luotava turvallisia ja terveellisiä työsuhteita, joissa työntekijät voivat hyvin. Siksi haluamme, että Vantaan kaupungin sekä sen 100 %:sti omistamissa konserniyhtiöissä kielletään nollatuntityösopimukset ja osa-aikatyöntekijöiden asemaa parannetaan.

Perustelut:
Nollatuntisopimukset ovat osa-aikaisia työsopimuksia, jotka eivät täytä kohtuullisten työehtojen kriteerejä. Nollatuntisopimukset eivät myöskään palvele Vantaan kaupungin etua tai hyviä henkilöstöpoliittisia tavoitteita.
Nollatuntisopimuksessa työajan on sovittu vaihtelevan nollan ja 40 viikkotunnin välillä. Nollatuntisopimus voi kestää vuodesta toiseen. Työsuhde ei muutu täysiaikaiseksi, vaikka työntekijä käytännössä tekisi täyttä päivää.
Osa-aikatyö lisääntyy jatkuvasti Suomessa. Etenkin naisten tekemä osa-aikatyön määrä on kasvussa ja naiset tekevät myös useasti työtä määräaikaisessa työsuhteessa. (Tilastokeskus 2018). Vastentahtoisella osa-aikatyöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä tekisi mieluummin itse kokoaikaista työtä.
Nollatuntisopimuksilla sekä vastentahtoisissa osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien on vaikea kerryttää toimeentuloa, joka vaikeuttaa siten tulevaisuuden ennakoitavuutta. Lisäksi työstä saatavan toimeentulon sijaan näillä sopimuksilla työskentelevät työntekijät joutuvat usein turvautumaan erilaisiin tukiin, koska palkkatulo ei riitä elämiseen.
Kohtuullisia työehtoja ja parempaa henkilöstöpolitiikkaa Vantaalle!
Kuntalain mukaan valtuusto päättää kaupungin omistajaohjauksen periaatteista, henkilöstöpolitiikasta ja vahvistaa kunnan konserniohjeen. Vantaan kaupungin konsernistrategiassa todetaan, että henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöetuja noudatetaan soveltuvin osin myös sen kaikissa tytäryhteisöissä.

Me allekirjoittajat haluamme vaikuttaa kohtuullisten työehtojen toteutumisen ja hyvän henkilöstöpolitiikan puolesta Vantaalla. Meidän mielestämme kohtuulliset työehdot ovat osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Kokoaikainen työ, ilman pätkiä palvelee sekä työntekijää että työnantajaa ja sitouttaa työyhteisöjä tiiviimmin kaupungin strategisiin tavoitteisiin.

Esitämme, että Vantaan kaupungin konsernistrategiaan ja -ohjeeseen kirjataan hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteet ja, että Vantaan kaupungin 100 % omistamissa konserniyhtiöissä kielletään nollatuntisopimukset sekä luodaan mahdollisuuksia osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden mahdollisuuksiin saada halutessaan kokoaikaista työtä.

Vantaalla 9.4.2018
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä