Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.3. sai tiedoksi yleiskaava 2020 ehdotuksen.

Etusivu,Kaupunkisuunnittelulautakunta

SDP:n valtuustoryhmän toiveita oli huomioitu. Erityisesti palstaviljelyalueiden säilyttäminen kaupunkilaisten ulottuvilla ja niiden lisääminen koetaan tärkeäksi ja SDP:n:n valtuustoryhmän esityksestä oli tehty kattava Vantaan viljelypalstaselvitys.

Kaavakarttaan lisätäänkin merkintä nykyisille ja tuleville palstaviljelyalueille sekä niitä koskeva määräys.

SDP:n tavoite Hanabölen kulttuurimaiseman suojelemiseksi näyttää toteutuvan melko hyvin.

Toimikunnan päätöksellä useilta alueilta oli poistettu A merkinnät (saa rakentaa kaikkia talotyyppejä) ja korvattu AP (pientalovaltainen asuinalue). Tällä halutaan turvata pientalovaltaisten alueiden omaleimaisuus Myös VL (lähivirkistysalue) aluetta lisättiin Louhelaan, Nisbackan kartanon viereinen viheralue ja Rauniopuisto Hakunilassa sekä Rukinpyörän asuinalue Itä- Hakkilassa.

Yleiskaavan valmistelu jatkuu seuraavaksi kaupunginhallituksessa, joka asettaa sen nähtäville lausuntojen ja muistutuksien jättämistä varten.

Yleisötilaisuuksia ei järjestetä Korona viruksen ohjeiden vuoksi, vaan muistutukset jätetään sähköiseen järjestelmään jota kehitellään. Tarvittavien muutosten jälkeen- jos niitä ilmenee- kaava etenee hyväksymisvaiheeseen vuoden 2020 loppupuolella.

Erimielisyyttä puolueryhmillä on vielä joissakin asioissa kuten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisessa keskustojen ulkopuolelle esim. Porttipuistossa ja näistä jouduttaneen vielä vääntämään jopa valtuustotasolla.

Lautakunta sai tiedoksi selvityksen puroluonnon täydennyskohteista sekä Lahokaviosammalen esiintymisselvityksen ja suojelusuunnitelman, jotka molemmat huomioidaan yleiskaavasuunnittelussa.

Tarja Eklund (sd)

kaupunkisuunnittelulautakunnan SD-ryhmän puheenjohtaja