Vantaan Sosialidemokraattisen seurakuntaväen tavoitteet valtuustokaudelle 2015–2018

Aiemmat vaalit

Kansankirkko − apuna ahdingossa, tukena elämässä

Kirkon tulee olla aikaamme uudistava liike sekä koko yhteiskunnassa että yksittäisten ihmisten mielissä. Kirkon tulee olla tasa-arvoinen vähemmistöjä kohtaan. Armo kuuluu kaikille.

Keskeiset tavoitteet

 • Seurakuntayhtymän asuntotuotantoa tulee lisätä. Erityinen painopiste on nuorten aikuisten, syrjäytymisuhan alaisina olevien ja asunnottomien asuntopulan helpottaminen.
 • Heikoimmassa asemassa olevia on tuettava yhteistoiminnassa kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
 • Vantaan seurakunnat ovat vahvasti mukana ruuan jakelussa.
 • Vapaaehtoista auttamisen ja tukemisen tahtoa tulee vahvistaa. Vapaaehtoisille on varattava uusia mahdollisuuksia toimia.
 • Seurakunnilla on aktiivinen rooli monikulttuurisen ja monikansallisen kaupunkimme asukkaitten ohjaamisessa yhteisöllisyyteen, suvaitsevaisuuteen ja vuorovaikutukseen.
 • Kirkon ja seurakuntien on mentävä lähemmäksi lasten, nuorten ja perheiden arkea. On jalkauduttava sinne, missä seurakuntalaiset ovat.
 • Lasten ja nuorten kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen rakentamiseen tarvitaan selkeitä ja rohkeita uusia toimintatapoja. Lasten ja nuorten kerhotoiminta on osa kirkon kulttuuria.
 • Rippikoulun menestystarinaa pitää edelleen vahvistaa. Nuorille on järjestettävä omia vaikutuskanavia. Seurakuntien tulee omalta osaltaan kantaa vastuuta nuorisotakuun toteuttamisesta. Erityisesti on toteutettava nuorille aikuisille valmistettuja messuja.
 • Seurakuntien on verkotuttava ikääntyneiden asukkaiden järjestöjen kanssa.
 • Seurakunnan tilaisuuksien sisältöä on kehitettävä ja etsittävä myös uudella tavalla puhuttelevia muotoja. Tapahtumien ajoituksessa on otettava huomioon urbaanin 24/7 elämänmuodon haaste.
 • Uudisrakentamiseen tulee suhtautua harkitun varovaisesti. Tikkurilan kirkon ongelma on ratkaistava yhdistämällä peruskorjaus ja lisätilojen rakentaminen nykyisessä korttelissa.
 • Yksittäisistä toimitiloista voidaan myös luopua. Tärkeintä on itse toiminnan turvaaminen.
 • Nopeasti kasvavassa kaupungissa on kyettävä joustavasti ohjaamaan ja luomaan toimintaa myös uusille asuinalueille. Siksi Vantaalla tulee keskittää voimavaroja kaikkien seurakuntien yhteisiin palvelukeskuksiin. Toisaalta on kehitettävä myös paikallisia toimintatapoja vastaamaan entistä paremmin seurakuntalaisen hengellisiä, henkisiä tai aineellisia tarpeita.
 • Kirkollisveroprosentti tulee säilyttää nykyisen suuruisena tulevan valtuustokauden.