Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite koskien kaupungin ympäristöraportointia

Valtuustoaloitteet

Vantaan kaupungin ympäristöohjelmassa vuosille 2013- 16 on mainittu että hulevesien hallintaa suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti, jolloin ensisijaisena vaihtoehtona on hulevesien luonnonmukainen käsittely niiden syntypaikalla.

Vantaalla sijaitsee useita suuria teollisuusalueita joilla tontit on asfaltoitu niin laajasti että hulevesiä ei ole mahdollisuutta imeyttää syntypaikoillaan maakerrokseen vaan ne ohjataan läheisiin ojiin ja puroihin. Vaarana on että hulevesien mukana etenkin ilmastonmuutoksen aiheuttamien rankkasateiden lisääntyessä vesien mukana huuhtoutuu tonteilta ojiin myös myrkyllisiä aineita joita ei sinne pitäisi päästä.

Asukkaat ilmoittavat herkästi Vantaan ympäristökeskukseen haju, väri- ynnä muista poikkeavuuksista ojissa ja puroissa. Kuten muistakin ympäristörikkomuksista. Näihin pitäisi pystyä reagoimaan ajoissa jotta vältyttäisiin isommilta ympäristöongelmilta.

Vantaan kaupungin ympäristöohjelman toteutumisesta tehdään yhteenveto kaupungin vuosittaiseen ympäristöraporttiin. Tähän raporttiin pitäisi tehdä erillinen yhteenveto asukkaiden tekemistä ympäristöhaittailmoituksista sekä miten niihin on reagoitu ja onko tilanne korjaantunut. On tärkeä tietää mistä päin Vantaata ja millaisista asioista ilmoituksia tehdään. Yhtä tärkeää on niihin puuttuminen.

Me allekirjoittaneet vaadimme:

että kaupungin vuosittaiseen ympäristöraporttiin tehdään erillinen osio johon on listattu asukkaiden Vantaan ympäristökeskukseen ilmoittamat ympäristöhaittoja koskevat ilmoitukset ja toimenpiteet jotka on tehty ilmoitusten perusteella sekä lopputulos onko ongelma korjaantunut.

Tarja Eklund (sd)